Πότε χρειάζεται αυξημένη απαρτία ή/και αυξημένη πλειοψηφία

Πότε χρειάζεται αυξημένη απαρτία ή/και αυξημένη πλειοψηφία

Πότε χρειάζεται αυξημένη απαρτία ή/και αυξημένη πλειοψηφία

Μόνο όταν αυτό ορίζεται ειδικώς από τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή το νόμο.

{googleads}