Προβλήματα συναίνεσης στις Γενικές Συνελεύσεις

Προβλήματα συναίνεσης στις Γενικές Συνελεύσεις

 
Σύμφωνα με την επικρατούσα στη νομολογία άποψη, μια απόφαση γ.σ. οικοδομής (δηλδή ενός σωματείου) ακυρώνεται με δικαστική απόφαση όταν είναι αντίθετη στον νόμο ή στο καταστατικό. Δηλαδή η απόφαση της γ.σ. εξακολουθεί να παράγει τα αποτελέσματα της ακόμα και εάν υπάρχει βάσιμος λόγος ακύρωσης της(ακυρώσιμη), όσο χρόνικό διάστημα δεν ζητείται η ακύρωσ’η της απο το δικαστήριο.Δικαίωμα προσφυγής στη διακιοσύνη για ακύρωση της απόφασης της γ.σ. έχει όποιος δεν συμφώνησε με αυτήν και γενικότερα όποιος έχει έννομο συμφέρον. Ωστόσο απαιτείται προσοχή, διότι η προθεσμία που θέτει ο νόμος για την κατάθεσή της αγωγής ακύρωσης της απόφασης γ.σ. ενώπιον της διακιοσύνης είναι έξι μήνες απο τη λήψη της απόφασης. Η προθεσμία κατα το νόμο είναι αποσβεστική, δηλαδή μετά την πάροδο της το δικαίωμα οποίου έχει έννομο συμφέρον για την ακύρωσή της αποσβέννεται(δηλαδή παύει να υφίσταται).

Μια σχετική υπόθεση εξελίχθηκε σε  οικοδομή της Θεσσαλονίκης όπου η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας έλαβε απόφαση χωρίς την απαιτούμενη απο το καταστατικό πλειοψηφία. Οι αντιδρώντες στην απόφαση αυτή ακολούθησαν τη νομική οδό για να επιτύχουν την αναστολή της. Η υπόθεση που εκδικάσθηκε από το Εφετείο Θεσσαλονίκης αφορά την έκδοση οικοδομικής άδειας και τοποθέτηση κιγκλιδώματος σε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής. Μια απόφαση που αποφασίσθηκε από τη γενική συνέλευση αλλά χωρίς όπως αναφέρθηκε την απαιτούμενη απο το καταστατικό πλειοψηφία.Η “άλλη πλευρά” προσέφυγε στα δικαστήρια με αίτημα να αναγνωρισθεί η ακυρώτητα της λήψης της απόφασης της γ.σ. Και συνεπώς να αφαιρεθεί η περίφραξη με έξοδα του διαχειριστή. Το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε τελικώς την αγωγή των παραπονούμενων και συνιδιοκτητών με το σκεπτικό ότι αυτή κατατέθηκε μετά την πάροδο εξαμήνου απο τη λήψη της. Το εφετείο , στο οποίο προσέφυγαν οι ίδιοι ωσ άνω συνιδιοκτήτες επικύρωσε τη πρωτόδικη απόφαση με το επιπλέον σκεπτικό οτι η άσκηση του δικαιώματος (να τοποθετήσουν τα κιγκλιδώματα) απο τον διαχειριστή σε εκτελέσιμη απόφαση της γ.σ. σε καμία περίπτωση δεν είναι καταχρηστική, διότι δεν συνιστά παραβίαση των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, και έτσι απέρριψε τελεσίδικα την αγωγή.