Δυνατότητα ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Δυνατότητα ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Δυνατότητα ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν αιτήσεως περί ακυρώσεώς της ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου εντός εξαμήνου από της λήψεώς της (η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική, εκτός εάν παραβιάζεται κατ’ ουσίαν διάταξη νόμου).

{googleads}